1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van jouw gebruik van onze Webshop (de “Webshop”) en de diensten en leveringen die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Truike Lingerie als verantwoordelijke voor de verwerking met zetel te 8908 Vlamertinge, Poperingseweg 347 (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0704.298.984, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze Webshop ga je ermee akkoord dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website/Webshop gecommuniceerd worden.
 3. ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de Website/Webshop. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan je in onze cookie policy terugvinden.
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 20/11/2020.

Welke gegevens we verwerken

 1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–          Administratieve doeleinden;

–          Uitlevering van producten (en de communicatie hierover);

–          Het uitvoering geven aan een opdracht;

–          Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeenkomst tot levering

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum (optioneel)

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 5 jaar.

 • Verwerking persoonsgegevens van Klantkaarthouders

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–          Administratieve doeleinden;

–          Sparen voor korting op onze producten;

–          Informeren over onze nieuwe collecties, acties en de verkoop middels geadresseerde post of e-mail;

–          Uw telefoonnummer gebruiken wij enkel om u te informeren over leveringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De klantenkaarthouder overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum (optioneel)

–          Gegevens over vorige aankopen

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 5 jaar. Indien u gedurende 5 jaar geen aankoop doet, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

 • Verwerking persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Toestemming door het invullen van het contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Naast de bovengenoemde kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Om jou op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de Website/Webshop, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om jouw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om jou te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij jouw toestemming vragen.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website/Webshop en/of onze leveringen en diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website/Webshop.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Als en wanneer jouw registratie op de Website/Webshop of gebruik van de Website/Webshop of leveringen en diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website/Webshop of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Delen wij jouw gegevens

 1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke Website/Webshop aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.
 2. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen je persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website/Webshop geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze Website/Webshop hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.
 3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Jouw rechten omtrent persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze Website/Webshop, kan je wel veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. Je hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected].
 4. In de plaats van verwijdering kan je ons ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig heeft om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. Je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 6. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan je jouw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 7. Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar [email protected]. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van jouw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 8. Als je een probleem hebt met over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.